Korting bij meer dan 1500 webwinkels

Schrijf je gratis in, ontvang €10,- welkombonus en winkel bij al jouw favoriete webwinkels met extra korting in 3 simpele stappen.

of klik hier om naar de website te gaan.


Mode met korting

Algemene Voorwaarden


Artikel 1 - Definities

Onderstaande begrippen worden in deze Algemene Voorwaarden aangegeven met een hoofdletter en hebben de volgende betekenis:

1. Kortingsplanet: Kortingsplanet is onderdeel van Informatiebron BV en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.
2. Bezoeker: eenieder die op enig moment de Website bezoekt of heeft bezocht.
3. Registrant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Overeenkomst aangaat met Kortingsplanet, in de EU woonachtig of gevestigd is en beschikt over een EU bankrekeningnummer.
4. Webwinkel: de webwinkel die op haar website producten en/of diensten aanbiedt en waar de Registrant met een link via de Website naartoe wordt geleid om voor een Korting in aanmerking te komen.
5. Overeenkomst: een afspraak, overeenkomst of contract tussen Kortingsplanet en Registrant, inclusief de Algemene Voorwaarden indien van toepassing.
6. Transactie: een transactie is een aankoop van een product of dienst bij de Webwinkel die uitgevoerd wordt door een Registrant op de website van de Webwinkel. De Transactie is geslaagd als de Webwinkel de aankoop heeft goedgekeurd.
7. Account: de (persoonlijke) omgeving van Registrant waarop de status van het Tegoed staat en persoonlijke gegevens kunnen worden gewijzigd.
8. Korting: op de Website van Kortingsplanet worden de kortingen weergegeven die bij een Transactie bij een Webwinkel van toepassing kunnen zijn. De korting (een vast bedrag per aankoop of een percentage van het totale aankoopbedrag) varieert per Webwinkel en eventueel per product of dienst. Alle genoemde kortingen zijn niet absoluut, maar geven een maximaal mogelijke korting weer.
9. Tegoed: Zie artikel 4 lid 1 van deze Algemene Voorwaarden.
10. Review: bespreking, kritiek of recensie betreffende een Webwinkel.
11. Algemene Voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
12. Website: www.Kortingsplanet.nl

Artikel 2 - Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen/transacties van Kortingsplanet zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Dit geldt tevens voor het forum en de discussies en berichten die daarop worden geplaatst.
2. Op de Kortingen, die op de Website worden weergegeven, kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Deze aanvullende voorwaarden staan duidelijk vermeld bij de informatie over de betreffende Webwinkel of op de website van de betreffende Webwinkel.

Artikel 3 - Inschrijving

1. Om gebruik te kunnen maken van de door Kortingsplanet aangeboden Kortingen en overige diensten/modules dient bezoeker zichzelf te registreren op de Website. Registrant ontvangt van Kortingsplanet na registratie een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee het Account (en daarmee het Tegoed) kan worden beheerd. De inschrijving bij Kortingsplanet en het gebruik van Kortingsplanet is kosteloos. De Bezoeker is gehouden het registratieformulier naar waarheid in te vullen. Door te registreren, verklaart hij dat ook te hebben gedaan. Hij verklaart daarbij tevens dat hij is bevoegd om gebruik te maken van de Website en overeenkomstig de Algemene Voorwaarden te handelen.
2. Een gebruikersnaam en wachtwoord zijn persoonlijk en mogen niet aan derden worden verstrekt. Gebruikersnaam en wachtwoord zijn niet overdraagbaar.
3. Registrant moet de door Kortingsplanet aan Registrant verstrekte gebruikersnamen en wachtwoorden geheim houden. Kortingsplanet is niet verantwoordelijk voor misbruik van gebruikersnamen en wachtwoorden en mag ervan uitgaan dat een Registrant, die zich aanmeldt op de Website, ook daadwerkelijk de Registrant is. Registrant dient Kortingsplanet op de hoogte te stellen als Registrant een vermoeden heeft dat de gebruikersnamen en wachtwoorden in handen zijn gekomen van onbevoegden. Kortingsplanet heeft het recht doeltreffende maatregelen te nemen in dergelijke gevallen.
4. Het is Registrant slechts toegestaan één Account per persoon te gebruiken. Het beheren dan wel aanmaken van meerdere Accounts door Registrant is niet toegestaan.

Artikel 4 - Gebruiksvoorwaarden

1. De Korting wordt aangeboden door Kortingsplanet en niet door de Webwinkel. Van Kortingsplanet krijgt Registrant een geldbedrag na een geslaagde Transactie. Deze Korting of het geldbedrag wordt niet weergegeven op de in het bestelproces bij de Webwinkel. De Korting wordt vertaald naar een geldbedrag en na een geslaagde Transactie bijgeschreven op het Account van Registrant (het "Tegoed"). Het Tegoed is inclusief BTW. Een korting vertegenwoordigt geen geldelijke waarde totdat de Webwinkel goedkeuring heeft gegeven en de status van de aankoop in het Account van de Registrant op 'Goedgekeurd' staat.
2. Registrant dient de website van een Webwinkel te bezoeken via een link, die wordt getoond op de website van Kortingsplanet. Zonder de door Kortingsplanet aangegeven link is het niet mogelijk voor Registrant om een Korting te ontvangen. Bovendien dient Registrant ingelogd te zijn op de Website van Kortingsplanet om een Korting te ontvangen. Het is belangrijk dat Registrant de browser tijdens het bestelproces niet sluit of naar een andere website surft. Anders kan de Korting niet aan Registrant worden toegekend. Daarnaast mag de Registrant geen kortingscodes gebruiken van andere websites, omdat dit er toe kan leiden dat de Korting om die reden wordt toegekend aan die kortingscode en niet aan Kortingsplanet.
3. Registrant dient cookies niet uit te schakelen. Uitschakeling van cookies heeft tot gevolg dat Transacties niet kunnen worden geregistreerd door de Website en de Webwinkel. De Korting kan in dat geval niet worden toegekend aan Registrant.
4. Indien Registrant de aankoop via een Webwinkel geheel of gedeeltelijk annuleert dan wel retourneert, komt de Korting te vervallen (in dat geval wordt de Transactie aangemerkt als 'Geannuleerd'). Voorgenoemde kan zowel voor als na het uitkeren van het Tegoed geschieden.
5. Een Tegoed wordt pas toegekend als de Webwinkel aan Kortingsplanet heeft doorgegeven dat de transactie, betreffende de aankoop, is geslaagd. Kortingsplanet heeft geen enkele invloed op de beslissing van de betreffende Webwinkel om de transactie als een geslaagde transactie aan te merken.
6. De status van een Transactie wordt door een Webwinkel aan Kortingsplanet gerapporteerd. Kortingsplanet gaat ervan uit dat deze rapportage juist is en sluit aansprakelijkheid in het geval van foutieve rapportages ten aanzien van Registrant uit. Registrant dient zelf zorg te dragen voor voldoende bewijs indien de rapportages van een Webwinkel onjuist zijn en deze aan Kortingsplanet te overleggen.
7. Kortingsplanet krijgt een provisie van de Webwinkels die bij haar zijn aangesloten. Indien een Webwinkel ten aanzien van deze provisie jegens Kortingsplanet niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, wordt er geen Tegoed bijgeschreven op het account van Registrant of wordt het betreffende Tegoed niet uitbetaald en gecrediteerd. (Bijvoorbeeld wanneer de Webwinkel de provisie wel toekent, maar niet uitkeert.)
8. Kortingsplanet geeft Registrant geen enkele garantie dat de Korting in combinatie met andere spaar- of kortingsacties kan worden gebruikt (bijvoorbeeld kortingsacties van de Webwinkel zelf). Kortingsplanet aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen ontstaan door het afkeuren van een Transactie door een Webwinkel op basis hiervan noch voor enige schade hierdoor onstaan.
9. Daar waar de Korting gebaseerd is op een munteenheid anders dan de Euro is deze onderhevig aan de wisselkoers op het moment dat de transactie door de Webwinkel is aangemerkt als 'goedgekeurd'.
10. Registrant onthoudt zich ervan overige Registrants en/of Webwinkels te hinderen of schade toe te brengen. Het is Registrant verboden processen of programma's op te starten waarvan Registrant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Kortingsplanet, andere Registrants of Webwinkels, hindert of schade toebrengt. Kortingsplanet is in het voorgenoemde geval bevoegd om het account van Registrant af te sluiten en een eventueel Tegoed te laten vervallen.
11. Het Account van Registrant wordt afgesloten en het Tegoed komt te vervallen indien Kortingsplanet een vermoeden heeft van fraude of misbruik door Registrant.
12. Kortingsplanet behoudt zich het recht voor een Korting zonder voorafgaande aankondiging aan te passen of te verwijderen.
13. Registrant zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door Kortingsplanet mag worden verwacht van een zorgvuldig gebruiker.
14. Kortingsplanet is niet aansprakelijk voor fouten in de prijzen op de website van Webwinkels.
15. Korting geldt alleen voor transacties die geheel online worden gedaan, korting is n.v.t. op telefonische aankopen of aankopen in fysieke winkels. Ook als de Transactie online bij Kortingsplanet is gestart, maar telefonisch of op andere wijze is afgerond of aangepast, komt de Korting van Kortingsplanet te vervallen.
16. Per persoon en/of rekeningnummer is één account toegestaan en wordt één bonus uitgekeerd.

Artikel 5 - Gebruiksvoorwaarden forum/blog/Reviews

1. Registrant dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van het forum/blog/Reviews op de Website en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen verwacht mag worden van een zorgvuldig lid. Daaronder wordt in ieder geval begrepen dat Registrant:
• alle op de Website weergegeven of aan hem gerichte voorschriften en aanwijzingen ten aanzien van het forum/blog/Reviews in acht zal nemen, waaronder aanwijzingen van het personeel van Kortingsplanet;
• geen handelingen zal verrichten die in strijd zijn met wet- en regelgeving, de goede zeden, de openbare orde en/of de rechten van derden;
• geen berichten zal plaatsen die seksueel georiënteerd of pornografisch, bedreigend, beledigend en/of discriminerend zijn;
• geen berichten zal plaatsen die de persoonlijke levenssfeer van anderen schendt;
• geen berichten van Kortingsplanet of andere geregistreerden zal wijzigen, wissen of onbruikbaar maken;
• geen handelingen zal verrichten die overlast veroorzaken voor andere Bezoekers en/of geregistreerden;
• geen spam of andere ongewenste berichten zal verspreiden aan andere geregistreerden of Bezoekers van de Website.
2. Registrant is zelf verantwoordelijk voor de berichten die hij op het forum/blog of in Reviews op de Website plaatst. Indien de inhoud van zijn bericht onrechtmatig is, kan Registrant daar zelf voor aansprakelijk worden gehouden. Kortingsplanet kan niet garanderen dat de inhoud van de berichten van geregistreerden op het forum/blog en in Reviews rechtmatig en/of juist zijn.
3. Registrant erkent dat Kortingsplanet niet verplicht is om uit eigen beweging berichten van geregistreerden op wat voor wijze dan ook te controleren of te bewerken, noch voor plaatsing van het bericht, noch daarna.
4. Indien Kortingsplanet tot het inzicht komt dat bepaalde berichten op het forum/blog of in Reviews op de Website niet aan deze Algemene Voorwaarden voldoen, is zij bevoegd deze berichten naar eigen goeddunken te verwijderen danwel aan te passen.
5. Kortingsplanet is bevoegd om aanpassingen te verrichten aan berichten op het forum/blog en in Reviews op de Website om de algehele kwaliteit en/of leesbaarheid van de Website te vergroten. Daarbij zal Kortingsplanet de algehele indruk en/of strekking van de berichten niet of zo min mogelijk aantasten.
6. Registrant verklaart dat hij, door het plaatsen van teksten, foto's en andere content op de Website, geen inbreuk maakt op enig auteursrecht of ander recht van intellectuele eigendom dat aan een ander toebehoort.
7. Registrant vrijwaart Kortingsplanet van alle aanspraken die voortkomen uit inbreuk op rechten van derden die door Registrant zijn gepleegd met gebruikmaking van de Website, of uit schending van deze Algemene Voorwaarden.
8. Registrant verleent aan Kortingsplanet kosteloos alle rechten en/of toestemmingen die noodzakelijk zijn om berichten van Registrant op de Website te kunnen plaatsen. In ieder geval wordt verleend een onbezwaarde, wereldwijde, sublicentieerbare niet-exclusieve licentie om het werk openbaar te maken. De verleende rechten en/of toestemmingen gelden tenminste zolang als Registrant een Profiel heeft op de Website en Registrant niet te kennen heeft gegeven dat hij zijn Profiel wenst te laten verwijderen.
9. Eenieder kan Kortingsplanet in kennis stellen van gedragingen of berichten van geregistreerden die jegens hem onrechtmatig zijn.
10. Kortingsplanet hanteert een klachtenprocedure waarmee derden ('klagers') een klacht kunnen indienen. Als een klacht naar het oordeel van Kortingsplanet gerechtvaardigd is, is Kortingsplanet gerechtigd om het materiaal te verwijderen of ontoegankelijk te maken. Tevens is Kortingsplanet in dat geval gerechtigd persoonsgegevens van Registrant te verstrekken aan een melder of aan de bevoegde instanties. Kortingsplanet zal Registrant informeren over het verloop van deze procedure.
11. Bij herhaaldelijke klachten en/of het overtreden van deze Algemene Voorwaarden is Kortingsplanet gerechtigd Registrant de toegang tot de Website te ontzeggen.
12. Registrant vrijwaart Kortingsplanet voor alle schade als gevolg van bovenstaande. Kortingsplanet is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die Registrant lijdt door het ingrijpen van Kortingsplanet in het kader van de klachtenprocedure, zelfs niet wanneer de klacht onterecht blijkt en de informatie niet in strijd is met Nederlands recht.

Artikel 6 - Uitkering Tegoed

1. Registrant krijgt het Tegoed door Kortingsplanet uitgekeerd indien aan de navolgende voorwaarden zijn voldaan:
• het totale Tegoed bedraagt minimaal 25,00 Euro;
• Registrant heeft een betalingsverzoek gedaan;
• Registrant heeft actuele en geldige persoons-, adres- en rekeninggegevens ingevoerd;
• Registrant heeft in overeenstemming gehandeld met onderhavige Algemene Voorwaarden.
2. Kortingsplanet zal zich inspannen een betalingsverzoek binnen een periode van 2 weken af te handelen. Kortingsplanet geeft hiervoor echter geen enkele garantie en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen ontstaan door het overschrijden van deze termijn noch voor enige schade hierdoor onstaan.
3. Kortingsplanet keert aan Registrant geen gedeelte van het Tegoed uit. Het totale Tegoed zal worden uitgekeerd indien Registrant een betalingsverzoek doet.
4. Het Tegoed van Registrant is gedurende 24 maanden geldig. Daarna kan het Tegoed worden opgeheven en vervalt elke aanspraak van Registrant ten aanzien van het Tegoed.
5. Het valt binnen de verantwoordelijkheid van Registrant om zorg te dragen voor de aanwezigheid van de juiste adres-, persoons- en rekeninggegevens. Kortingsplanet aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen ontstaan door het aanleveren van onjuiste adres-, persoons- of rekeninggegevens noch voor enige schade hierdoor ontstaan.
6. Tegoed is niet overdraagbaar aan een andere Registrant of een ander Account.
7. Tegoed kan alleen worden overgemaakt naar een EU bankrekening.

Artikel 7 - Duur en beëindiging

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. De Overeenkomst kan door een Partij worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, welke opzegging zonder redenen en motivering mag plaatsvinden.
3. Indien Registrant één jaar of langer niet actief is op Kortingsplanet, dan heeft Kortingsplanet het recht om het Account van de Registrant op te heffen. Eventuele Tegoeden op het Account van Registrant komen dan te vervallen.

Artikel 8- Aansprakelijkheid

1. Kortingsplanet is niet aansprakelijk voor websites van derden en de informatie daarop, waaronder mede begrepen websites van Webwinkels.
2. Kortingsplanet is niet aansprakelijk voor een technisch mankement bij derden, waaronder de Webwinkels, waardoor een Korting of geldbedrag niet aan Registrant kan worden toegekend danwel verlies van gegevens door het installeren van de toolbar software.
3. De levering en garantie van via Kortingsplanet gekochte producten of diensten wordt in het geheel via de Webwinkel afgehandeld. Kortingsplanet aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de levering en garantie.
4. De aansprakelijkheid van Kortingsplanet jegens Registrant is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot maximaal het Tegoed van Registrant met een maximum van 5 euro.
5. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Kortingsplanet kan echter niet uitsluiten dat informatie niet juist en/of onvolledig is. Kortingsplanet is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op de Website.

Artikel 9 - Overmacht

1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen in de telecommunicatie infrastructuur (internet), binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Kortingsplanet door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Kortingsplanet kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 10 - Intellectueel eigendom

De Website en dienstverlening zijn het intellectueel eigendom van Kortingsplanet, dan wel aan haar gelieerde ondernemingen en worden beschermd door nationale en internationale wet- en regelgeving met betrekking tot intellectuele en industriële eigendomsrechten zoals onder andere, maar niet uitsluitend auteursrecht en databankrecht. Het ter beschikking stellen van de Website en dienstverlening strekt niet tot overdracht van enig recht van intellectuele en/of industriële eigendom. Ingeval van schending van de intellectuele eigendomsrechten van Kortingsplanet, eindigt het recht om gebruik te maken van de Website.

Artikel 11 - Privacy

Door akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden verklaar je tevens kennis te hebben genomen van en akkoord te zijn met de privacyverklaring, welke op de Website te raadplegen is.

Artikel 12 - Wijzigingen Algemene Voorwaarden

1. Kortingsplanet behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de Website, per elektronische berichtgeving of schriftelijk. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3. Indien Registrant een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum, tenzij Kortingsplanet heeft aangegeven dat de oude voorwaarden voor Registrant van kracht blijven.

Artikel 13 - Slotbepalingen

1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Voor zover door deze Algemene Voorwaarden of de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.
3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Kortingsplanet zal in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
4. Onder 'schriftelijk' valt in deze Algemene Voorwaarden ook e-mail, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.
5. Bij elektronische communicatie met Kortingsplanet geldt de door Kortingsplanet ontvangen of opgeslagen versie van dat bericht als de authentieke versie, waaronder het overzicht van het Tegoed op het account, tenzij Registrant kan aantonen dat deze versie niet authentiek is.

Contactgegevens
Mocht je na het lezen van onze Algemene Voorwaarden, vragen klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust contact met ons op.